ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU

Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, PYP ,Hıgh Scope vb. eğitim metotları incelenerek ve kendi
ailevi, kültürel ve toplumsal yapımız ile harmanlanarak oluşturulan ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK
EĞİTİM METODUNU uygulamaktayız.
Özellikle okul öncesi eğitimde dünya çapınca milyonlarca çağdaş eğitim kurumunda uygulanan
Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, PYP ,Hıgh Scope vb. modollerin incelenip, uyguluma sırasındaki
geri dönüşler ve tecrübelerimizden yola çıkarak, bu modellerin dezavantajlı ve avantajlı yanlarını
ortaya çıkardık. Ve her bir öğrencimiz için yetiştiği ailevi, kültürel ve toplumsal yapının incelenmesi ile
oluşturulan öğrenci sosyal gelişim programı ile, kendi sosyokültürel ve ekonomik yapımıza, kendi
toplumlumuza ve çocuklarımızın bireyselliğine azami ölçüde uyan, yapıcı eğitim felsefesine
temellenen kendi eğitim metodunu uygulamaktayız.

Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, PYP ,Hıgh Scope vb. eğitim metotlarına eleştirisel bir
bakış;
• Okul öncesi eğitimde dünya çapınca milyonlarca çağdaş eğitim kurumunda uygulanan bu
metotlar 1900’lerin başlarında ortaya çıkan yaklaşımlar olup, o tarihlerde batı dünyasının içinde
bulunduğu şartların bir gerekliliği olarak ortaya çıktıkları unutulmamalıdır.
• Sosyokültürel ve ekonomik olarak farklı toplumların farklı zamanlarda, farklı insan- aile ve
toplumsal yapılarına cevap veren eğitim yaklaşımları olup, kaynağının da hedef kitlesinin de başka
eğitim iklimlerinden beslendiği unutulmamalıdır.
• Yukarıdaki sistemlerin birçok açıdan birbirlerine benzerliği gözden kaçmamakla beraber,
ortaya koydukları birbirinden farklı yönlerin eğitime doğrudan ve etkili bir dokunuşu olduğunu
söylemek zordur.
• Bu metotları incelediğimizde yaşanan bilimsel gelişmelerin ve yaşadığımız dijital çağın
gereksinimlerine, küreselleşen ve farklılaşarak birçok tehdit ve fırsat oluşturan yeni çağın şartlarına
cevap verebilecek yeni çözümler üretemediklerini görürüz.

Bu eleştirel düşüncelerimizden yola çıkarak;
Bu metotların uygulanabilir ve kendi öz sistemimize uyarlanabilir birçok olumlu yönünün de
olduğunu unutmamak gerekir. Bu metotların uygulanabilir ve uyarlanabilir tarafları ile kendi
sosyokültürel ve ekonomik yapımız, kendi eğitim iklimimiz ve çocuklarımızın öz yapısına uyan kendi
sitemimizi birleştirerek oluşturduğumuz ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU eğitim
sistemimizin temelini teşkil eder.
Buradan hareketle Adakent Erken Çocukluk Eğitim Metodu ve Adakent Temel Eğitim
Metodunda belirlediğimiz temel ilkeler ile eğitim programımızı oluşturmaktayız. PROGRAMIMIZIN
TEMEL İLKELERİ şunlardır:

• Gelenekten geleceğe
• Eğlenceden bilime
• Yerelden evrensele
• Kişiye özgü eğitimden çok yönlü eğitime
• Bireysel eğitimden çoklu eğitime
• Karakter eğitiminden toplumsal değerler eğitimine
• Yabancı eğitim sistemlerinden öz değerler eğitimine

Bu temel ilklerden hareketle ADAKENT ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM METODU ve Adakent
Temel Eğitim Metodu ile aşağıdaki yapılandırıcı EĞİTİM YÖNTEMLERİ kullanılır.
• Etkileşimli Öğretim
• Deneyerek Öğrenme
• Bağımsız Öğrenme
• İşbirlikçi Öğrenme
• Proje tabanlı öğrenme
• Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
• Problem Temelli Öğrenme
• İşitsel Dilsel Yöntem
• İletişimci Yaklaşım
• İçerik Temelli Öğrenme
• Milli ve kültürel değerler yaklaşımı
• İçten dışa öğrenme
• Çekirdekten çevreye yaklaşımı
• Yerelden evrensele yöntem

Böylelikle ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMIMIZI; hazırlarken çocukların yaşları, gelişim
hızları, ilgi alanları, öğrenme şekilleri ve hızları kapsamında hedefler koyarız. Zihinsel ve sosyal
beceriler kazanmaları için her çocuğun kendi gelişim seviyesine uygun çalışmalar seçeriz. Bu
çalışmalarla çocuklarımızdaki gözlem, araştırma, buluş ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmeyi
amaçlarız.

Tüm çalışmalarda deneyimi esas alırız. Çocuklarımıza hem yöntem ve stratejileri aktarır hem
de uygulamalarla ilgisini, bilgisini arttırmaya ve en önemlisi yeteneklerinin gelişmesine odaklanırız.